Garantie

11.1. De verkoper garandeert alle geleverde nieuwe machines gedurende de periode van 12 (twaalf) maanden, na aflevering. Indien de machines niet zijn betaald, kan het verlenen van garantie worden opgeschort tot dat aan de overeengekomen betalingsvoorwaarden is voldaan.

11.2. De garantie geldt in die gevallen, waarbij door ondeugdelijke constructie en/of fabricage enig gebrek is ontstaan, mits er sprake is van kundige omgang met het geleverde. Normale slijtage is hiervan uitgesloten. De garantietermijn wordt verkort wanneer machines en/of gereedschappen worden gebruikt in ploegendiensten.

11.3. Alle onderdelen, die naar aanleiding van een gebrek moeten worden vervangen ingeval zoals vermeld in "artikel 11.2" zullen kosteloos worden vergoed en zonodig gemonteerd, mits het gebrek terstond na de ontdekking en in ieder geval binnen de garantietermijn, schriftelijk wordt aangemeld bij verkoper. Alle goederen voor een reparatie of garantiebehandeling dienen franco, zonder kosten aan koper te worden verzonden.

11.4. De verkoper zal nimmer, behoudens grove schuld aan de zijde van de verkoper, aansprakelijk zijn voor gevolgschade, in welke vorm dan ook, zoals schade door vertragingen, bedrijf- of productiestagnatie en storingen.

11.5. De koper vrijwaart verkoper van iedere aanspraak of claim van derden.

11.6. Elke aanspraak zal beperkt zijn tot de waarde van de gekochte goederen.

garantie VDH